Slovník základných pojmov

3. December 2018

...lebo ani sama Oranžová obálka nevie čo čo znamená...


ADH: Aktuálna dôchodková hodnota. Je závislá od vývoja priemernej mzdy v ekonomike. 

Anuita: Doživotný dôchodok, teda dôchodok, ktorý poisťovňa vypláca do smrti jednotlivca. Je to poistný produkt.

DDS: Doplnková dôchodková spoločnosť.

Dobrovoľné príspevky: Možnosť sporiteľov platiť si dobrovoľné príspevky do II. piliera a III. piliera. Ich výška nie je obmedzená. 

DSS: Dôchodková správcovská spoločnosť.

I. pilier: Dôchodkové poistenie; priebežne financovaná schéma (PAYG – pay-as-you-go).

II. pilier: Starobné dôchodkové sporenie.

III. pilier: Doplnkové dôchodkové sporenie. 

Individuálna miera náhrady: Miera náhrady vyjadruje akú časť Vášho príjmu dostanete vo forme dôchodku.

Minimálny dôchodok: Minimálny dôchodok garantuje minimálny príjem v starobe bez ohľadu na výšku zaplateného dôchodkového poistenia. Je teda naviazaný výlučne na počet rokov dôchodkového poistenia (30 rokov) a výšku životného minima. 

N: Počet odpracovaných rokov (počet rokov dôchodkového poistenia). 

OMB: Osobný mzdový bod. Je to pomer Vášho príjmu, z ktorého platíte odvody a priemernej mzdy v hospodárstve. 

POMB: Priemerný osobný mzdový bod, ktorý predstavuje priemer Vašich OMB vypočítaný pred odchodom na dôchodok.

Predčasný dôchodok: Je to dávka, ktorá je priznaná žiadateľovi o dôchodok pred dovŕšením dôchodkového veku. Vypočítaný dôchodok sa kráti o 0,5 % za každý mesiac skoršieho odchodu do dôchodku.

Programový výber: Je to finančný produkt, ponúkaný DSS. Tento produkt predstavuje postupné čerpanie nasporených úspor počas dohodnutého obdobia.   

SRRI: Syntetický ukazovateľ rizika a výnosnosti finančného produktu. Čím je vyššia hodnota SRRI, tým viac môže kurz finančného nástroja kolísať a zároveň môže priniesť vyšší výnos. 

Všeobecný vymeriavací základ: Je to 12-násobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR.