Investičný semafor

30. April 2020

Semafor slúži na rýchle vyhodnotenie kvality investícií v porovnaní s benchmarkom. Investičný semafor tak cez štandardné farby poskytuje investorovi informáciu, či je jeho investičné portfólio ako celok zložené z kvalitných investícií. Inak povedané, investičný semafor svojou farbou naznačuje, či investičné portfólio zložené z jednotlivých investícií má ako celok schopnosť prekonávať benchmark.

Zelená farba: Ak je investičné portfólio užívateľa ako celok počas svojej 3-ročnej histórie v prvej tretine hodnotených fondov podľa príslušného rizikovo-výnosového profilu, Investičný semafor svieti na zeleno. Naznačuje tak, že investor má nakúpené kvalitné investície.

Oranžová farba: Ak Investičný semafor svieti na oranžovo, znamená to, že investičné portfólio užívateľa je z pohľadu svojej výkonnosti a rizikovosti voči benchmarku na priemernej úrovni. Inak povedané, investície sa vyvíjajú podobne ako celotrhový benchmark.

Červená farba: Ak Investičný semafor svieti na červeno, znamená to, že investičné portfólio ako celok dosahuje nižšiu výkonnosť ako benchmark a svojou výkonnosťou sú jednotlivé investície v spodnej tretine zo všetkých porovnávaných fondov.

Investičný semafor tak odráža výkonnosť investičného portfólia užívateľa voči priemeru trhu.

Ako v Oranžovej obálke zostavujeme investičný benchmark?

Zjednodušenie porovnávania umožňujú benchmarky. Porovnávanie fondov môže byť vykonávané z rôznych pohľadov. Najčastejšie sa však používa porovnanie dosiahnutého čistého výnosu (očisteného o poplatky) voči riziku, ktoré musí investor podstúpiť počas doby investovania. Ak má benchmark v sebe zahrnuté vlastnosti výnosu a rizika, investor môže porovnaním jeho investície s benchmarkom rýchlo zistiť, či jeho investícia je kvalitná. Preskúmaním jednotlivých investícií obsiahnutých v investičnom portfóliu a porovnaním s príslušnými benchmarkmi tak investor dostane prostredníctvom investičného semafora informáciu o kvalite celého portfólia. Zároveň môže porovnávať ním vlastnené fondy s príslušnými benchmarkami a vyhodnotiť kvalitu jednotlivých investícií.

Benchmarky sú zostavené na princípe trhových benchmarkov. Zohľadňujú tak skutočný výnos a riziko, ktoré dosiahli fondy sledované portálom Oranžová obálka. Celkovo sledujeme o viac ako 1400 investičných fondov dostupných investorom na Slovensku prostredníctvom domácich správcovských spoločností aj zahraničných investičných spoločností cez sprostredkovateľské siete.

Postup zostavenia benchmarku vychádza z nasledovných krokov:

 1. určenie rizikovo-výnosového profilu pre každý sledovaný fond;
 2. roztriedenie fondov do rizikovo-výnosových tried;
 3. stanovenie priemerného výnosu fondov za každý deň v referenčnej mene (Eur);
 4. vytvorenie benchmarku pre každú rizikovo-výnosovú triedu podľa priemerného výnosu fondov danej rizikovo-výnosovej triedy.

Určenie rizikovo-výnosového profilu fondu

Každý fond pri zaradení do databázy Oranžovej obálky má dotiahnutú históriu od momentu svojho vzniku a aktualizuje sa denne.

Pri stanovení rizikovo-výnosového profilu využívame postupy stanovené pre podielové fondy podľa metodiky uvedenej v Metodickom usmernení Útvaru dohľadu nad finančným trhom Národnej banky Slovenska z 6. marca 2012 č. 3/2012 k dokumentu kľúčových informácií pre investorov (KIID) (dostupné na: https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Legislativa/_Vestnik/MU_3_2012.pdf) vychádzajúceho z usmernenia ESMA “CESR’s guidelines on the methodology for the calculation of the synthetic risk and reward indicator in the Key Investor Information Document”.

Pri určení rizikovo-výnosového profilu cez syntetický ukazovateľ rizík a výnosnosti (v skratke „SRRI“) je základným ukazovateľom, na ktorom celý ukazovateľ SRRI pracuje, práve volatilita vývoja kurzu fondu (σ). Podľa miery volatility sa stanovuje jedna zo siedmich rizikovo-výnosových tried, pričom platí, že čím nižšia hodnota, tým nižšia miera kolísania kurzu (volatilita) a tým nižšie očakávané výnosy z investície.

Volatilitu (\(\sigma\)) počítame z týždenných dát (\(t\)) vývoja kurzu fondu (\(P\)) za posledných 5 rokov (\(t = 1,..., 260\)). Výpočet SRRI zahŕňa volatilitu výnosov fondu, na ktoré má vplyv predovšetkým trhové riziko.

Kroky výpočtu SRRI príslušného fondu:

 1. stanovenie týždenných výnosov fondu za sledované obdobie 5 rokov, t. j.:

  $$ r_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} -1 $$

  kde:

  • \(r_t\) – týždenný výnos fondu za týždeň \(t\);
  • \(P_t\) – kurz fondu v posledný deň týždňa \(t\);
  • \(P_{t-1}\) – kurz fondu v posledný deň týždňa \(t-1\) (predchádzajúci týždeň)
 2. Vypočítame aritmetický priemer výnosov fondu za sledované obdobie 5 rokov (\(\bar{r}\)) vypočítaných podľa kroku 1. Aritmetický priemer týždenných výnosov fondu sa vypočíta z počtu období \(T = 260\), t.j. 52 týždňov x 5 rokov, podľa vzorca:

  $$ \bar{r} = \frac{1}{T} \sum^{T}_{t=1} r_t $$

  kde:

  • \(\bar{r}\) – priemerný týždenný výnos fondu za posledných 5 rokov;
  • \(r_t\) – týždenný výnos fondu za týždeň \(t\).
 3. Vypočítame anualizovanú volatilitu fondu (\(\sigma\)) podľa vzorca:

  $$ \sigma = \sqrt{\frac{m}{T-1} \sum^{T}_{t=1} (r_t - \bar{r})^2 } $$

  kde:

  • \(\sigma\) – anualizovaná volatilita výnosov fondu;
  • \(m = 52\) (týždňov v roku);
  • \(T = 260\) (týždňov za 5 rokov, t.j. sledované obdobie pre výpočet);
  • \(\bar{r}\) – priemerný týždenný výnos fondu za posledných 5 rokov;
  • \(r_t\) – týždenný výnos fondu za týždeň \(t\).

Roztriedenie fondov do rizikovo-výnosových tried

Pre každý hodnotený fond v databáze Oranžovej obálke podľa predchádzajúceho postupu určíme triedu rizika podľa výšky anualizovanej volatility. Pre zatriedenie fondu do triedy rizika 1 až 7 používame nasledovnú tabuľku.

Trieda SRRIIntervaly volatility (\(\sigma\))
1< 0,5 %
20,5 % – 2,0 %
32,0 % – 5 %
45 % – 10 %
510 % – 15 %
615 % – 25 %
7> 25 %

Stanovenie priemerného výnosu fondov za každý deň v referenčnej mene (EUR)

Keďže fondy v databáze Oranžovej obálky môžu byť denominované v inej mene ako je referenčná mena EUR, všetky denné výnosy fondov v inej mene než EUR prevádzame zmenou kurzu ECB pre daný menový pár a daný deň na výnos v EUR.

Pre každú príslušnú triedu SRRI následne vypočítame priemerné denné výnosy (\(\bar{r}_d^{SRRI}\)) ako aritmetický priemer denných výnosov fondov (\(n\)) nachádzajúcich sa v príslušnej triede SRRI (\(r_d^{SRRI}\)) nasledovne:

$$ \bar{r}_d^{SRRI} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N r_{d;n}^{SRRI} $$

kde:

 • \(\bar{r}_d^{SRRI}\) – priemerný denný výnos fondov podľa triedy rizika SRRI;
 • \(N\) – celkový počet fondov v príslušnej triede SRRI v príslušný deň (\(d\));
 • \(r_{d;n}^{SRRI}\) – denný výnos fondu v príslušnej triede SRRI v príslušný deň počítaný ako:

  $$ r_{d;n}^{SRRI} = \ln{\frac{P_t}{P_{t-1}}} $$

Vytvorenie benchmarku pre každú rizikovo-výnosovú triedu

Stanovenie priemerného denného výnosu za všetky fondy v príslušnej triede SRRI nám umožní vytvoriť „umelý“ fond, ktorý je priemerom výnosov všetkých fondov nachádzajúcich sa v príslušný deň v databáze Oranžovej obálky a predstavuje tak benchmark za príslušnú triedu SRRI.

Dostaneme tak 7 benchmarkov pre každú triedu SRRI nazvané ako \(Benchmark^{SRRI}\), ktoré odrážajú vývoj kurzov fondov s danou triedou rizika a výnosu za každý deň v minulosti.

Tento postup umožňuje, aby sme v prípade zaradenia nových fondov alebo vylúčenia fondov z databázy Oranžovej obálky, dokázali relatívne rýchlo prepočítavať od príslušného dňa benchmark. Spätne však výnosy benchmarkov neprepočítavame, aby sme ponechali hodnotu benchmarkov aj poradie fondov nezmenené. Mení sa len do budúcnosti.

Poznámka: V prípade uplatnenia novelizovanej legislatívy máme v Oranžovej obálke pripravený postup podľa Prílohy II Delegovaného Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/653 z 8. marca 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1286/2014 o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP) stanovením regulačných technických predpisov, pokiaľ ide o prezentáciu, obsah, preskúmanie a revíziu dokumentov s kľúčovými informáciami a podmienky splnenia požiadavky na poskytovanie takýchto dokumentov. Tento postup stanovuje pre finančné produkty kategórie 2, že trhové riziko (v skratke „MRM“) sa meria anualizovanou volatilitou zodpovedajúcou hodnote v riziku (VaR) pri úrovni spoľahlivosti 97,5% počas odporúčaného obdobia držby. VaR je percentuálny podiel investovanej sumy, ktorý sa vráti retailovému investorovi. Kategória 2 zahŕňa finančné produkty, ktoré priamo alebo na syntetickom základe ponúkajú expozíciu voči cenám jednotlivých podkladových investícií bez pákového efektu alebo expozíciu voči podkladovým investíciám s pákovým efektom, ktorá vypláca konštantný násobok cien týchto podkladových investícií, pričom pre dané PRIIP sú k dispozícii aspoň 2 roky historických denných cien alebo 4 roky historických týždenných cien či 5 rokov mesačných cien, alebo kde sú k dispozícii existujúce vhodné referenčné hodnoty alebo náhradné hodnoty pod podmienkou, že takéto referenčné hodnoty alebo náhradné hodnoty spĺňajú tie isté kritériá pre dĺžku a frekvenciu vývoja cien. Všetky fondy sledované v Oranžovej obálke spĺňajú podmienky finančných produktov Kategórie 2. Tento postup stanovenia rizikovo-výnosového profilu začneme uplatňovať po nadobudnutí účinnosti nariadenia aj na podielové fondy.