Čo je oranžová obálka?

Individuálny účet

 • Integruje výpisy z I., II., III. aj IV. piliera.
 • Poskytuje projekcie dôchodkových nárokov.
 • Neustále stráži úspory a sleduje dopady finančných rozhodnutí.
 • Poskytuje stratégie pre riadenie úspor a investícií.
 • Odpovedá na otázky: „Ako na tom som?“, „Ako na tom budem?“ a „Ako to zlepšiť?“.

Pišta Honeľník Anička Krčmárovie

Zamestnávateľský účet

 • Je výborným unikátnym benefitom pre zamestnancov.
 • Integruje výkazy zasielané Sociálnej poisťovni a správcom v II., III. IV. pilieri do komplexného prehľadu.
 • Poskytuje detailné štatistiky benefitných programov.
 • Analyzuje nákladovosť a výkonnosť benefitných programov pre potreby finančného riadenia.
 • Porovnáva výhodnosť jednotlivých benefitných programov

Košiar, s.r.o.

Oranžová obálka – o výskume a výskumnom tíme

Oranžová obálka je výsledkom dlhoročného rozsiahleho výskumu a vývoja. Oranžová obálka ako aplikácia pracuje na stochastickom mikrosimulačnom modeli populácie SR, ktorý bol vytvorený výskumným tímom Oranžovej obálky.

Vedecké monografie a výskumné štúdie

 • Dôchodková politika. Redistribučné a fiškálne súvislosti formovania alternatív.
  Šebo J., Králik I., Danková D. 2019.
 • Aktívna správa úspor v systéme starobného dôchodkového sporenia - obálka
  Aktívna správa úspor v systéme starobného dôchodkového sporenia
  Šebo J., Melicherčík I., Mešťan M., Králik I. 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 208 s. ISBN 978-80-8168-692-4.
 • Výkaz dôchodkových dávok. Možnosti zlepšenie informačných povinností subjektov dôchodkového zabezpečenia.
  Výskumná štúdia. Kolektív autorov. 2017.

Ostatné publikácie

 • Pension savings: the real return. Sibille Allgayer et al. - 2017 edition. - Brussels : The European federation of investors and financial services users, 2017. - 517 s. – Dostupné na: http://betterfinance.eu/fileadmin/user_upload/documents/Research_Reports/en/Pension_Report_2017_-_Full_Report_-_Online_Version.pdf
 • Political risk and pension funds performance - the case of Slovakia. J. Šebo, T. Virdzek. In Old-Age Crisis and Pension Reform. Where do we stand? / rec. Henryk Januszek. - 1. vyd. - Poznan : Publishing House of Poznan Univesity of Technology, 2013. - ISBN 978-83-7775-254-8.
 • Uplatnenie automatického vyrovnávacieho mechanizmu v priebežnom pilieri dôchodkového systému v Slovenskej republike. J. Šebo, T. Virdzek. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV. 2012. - ISSN 0013-3035.
 • Výkaz dôchodkových dávok a chápanie finančných informácií – behaviorálny experiment. D. Danková, J. Šebo. 2019. In: Logos Polytechnicos. 4/2019.
 • Regulačné zásahy do kapitalizačného piliera penzijného systému v prostredí oligopolu. J. Šebo, T. Virdzek. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XV. ročník mezinárodní odborné konference, Praha, 16. - 17. 4. 2010. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, 2010. - ISBN 978-80-245-1644-8.
 • Akému veľkému trhovému riziku čelíme v 2. pilieri na Slovensku? J. Šebo, M. Mešťan, I. Králik. In Nové trendy 2016 : sborník příspěvků, 11. ročník medzinárodní vědecké konference, Znojmo, 24. - 25. 11. 2016 - 1. vyd. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2016. - ISBN 978-80-87314-85-2.
 • Application of the lifecycle theory in Slovak pension system. M. Balco et al. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV. 2018. - ISSN 0013-3035.
 • Fee policy analysis of private pension schemes of selected countries. N. Mešarová, J. Šebo, M. Balco. In Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015) 1. vyd. - Košice : Technical University of Košice, 2015. - ISBN 978-80-553-2467-8.
 • Redistribučné dopady zmien dôchodkového veku v podmienkach SR. J. Šebo, D. Danková. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum. 2018. - ISSN 1336-8818.
 • Redistribučné dôsledky zavedenia nefinančne príspevkovo definovanej schémy a korekčného faktora v PAYG schéme v SR. J. Šebo, D. Danková, I. Králik. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave / Ekonomická univerzita v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2019. - ISSN 0323-262X.
 • Dismantling the myths about the pension funds performance from the savers perspective. J. Šebo, T. Virdzek. In Pension Reforms - Comparison and Evaluation / rec. Henryk Januszek. - Poznan : Publishing House of Poznan Univesity of Technology, 2013. - ISBN 978-83-7775-280-7.
 • How are 1bis pension pillar funds performing? : a cross-country analysis. M. Mešťan, J. Šebo, I. Králik. In European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference, June 26-27, 2017, Brno. part 2. - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 2017. - ISBN 978-80-210-8610-4.

Ako vzniká Oranžová obálka

21.11.2016

Konferencia „Dobrý dôchodkový systém“

29.11.2016

Konferencia „Budovanie IV. piliera“

31.3.2017

Finalizácia monografie "Aktívna správa úspor"

16.10.2017

Implementácia sporivých stratégií do modelu "SAM"

09.-10.11.2017

Paneurópsky penzijný produkt - prednáška na konferencii "Kolektívne investovanie na Slovensku 2017"

15.11.2017

Prvý návrh a experiment výkazu dôchodkových dávok (Pension Benefit Statement)

14.2.2018

Cestovná mapa zavádzania "Oranžovej obálky" - výskumná štúdia

28.2.2018

Prezentácia tvorby výkazu dôchodkových dávok na MPSVaR SR

27.3.2018

Druhý behaviorálny experiment

Jún 2018

Prezentácia "Oranžovej obálky" na Klube ekonomických analytikov

Júl 2018

Prezentácia "EU-wide PBS" Brusel, Belgicko

Júl 2018

Prezentácia projektu "Oranžovej obálky" na MF SR

8.18

Prvá verzia "real-time" mikrosimulačného modelu ožíva

Prvý septembrový týždeň 2018

Zrútenie servera (ak ste sa dočítali až sem, vidíte, že nie všetko sa nám darí... ;) )

11.18

Prvé výsledky projekcií dôchodkov naprieč celým dôchodkovým systémom - Pišta Honeľník mal pravdu :-)

11.18

Tvorba fokusových skupín na testovanie "Oranžovej obálky"

1.19

Prvý prototyp "Oranžovej obálky" (Tvoja osobná asistentka finančnou samovraždou ožije)

6.19

Výsledky behaviorálneho experimentu a testov zapracovaná do Oranžovej obálky

8.19

Vytvorenie zamestnávateľského rozhrania Oranžovej obálky

10.19

Prvý zamestnávateľ implementuje Oranžovú obálku pre svojich zamestnancov

12.19

Oranžová obálka predstavená verejnosti - Ideme s kožou na trh :-)

Partneri