Ochrana osobných údajov a bezpečnosť dát


Prevádzkovateľom webového portálu na doméne oranzovaobalka.sk a súvisiacich webových portálov je Oranžová obálka, občianske združenie, so sídlom: Závada 71, 99121 Závada, Slovenská republika, IČO 52446841, registrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-56703

Adresa elektronickej pošty: .

 1. Používateľ Stránky dobrovoľne udeľuje súhlas prevádzkovateľovi so spracovaním svojich osobných údajov uvedených pri registrácii a následne v osobnom profile alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na Stránke a to na účel on-line sledovania svojich úspor, individuálneho portfólia, rozšírených možnosti tvorby grafov, personalizáciu Stránky, prijímanie špecializovaných informácii, odhadu dôchodkových nárokov a zaplatených prostriedkov verejným i súkromným organizáciám na účely dôchodkového zabezpečenia a využitie ďalších nástrojov, ktoré sa v budúcnosti môžu stať súčasťou Stránky. Užívateľským menom môže byť vlastné meno používateľa, platná emailová adresa patriaca používateľovi aj akákoľvek kombinácia písmen a čísel.

 2. OO je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“).

 3. OO ako prevádzkovateľ Stránky dodržiava zásady ochrany osobných údajov a zabezpečuje ich spracovanie v súlade so zákonom.

 4. OO ako prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretie strany (sprostredkovateľov) na základe písomného poverenia, pričom zoznam poverených osôb bude zverejnený na Stránke bezodkladne po poverení. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v súvislosti s poskytovaním služieb používateľovi nebudú spracúvané osobné údaje predmetom cezhraničného toku osobných údajov do tretích krajín v rámci Európskej únie, ako aj do USA spoločnostiam, a to ani u spoločností, u ktorých sa prenos osobných údajov považuje za bezpečný a úroveň ochrany osobných údajov je primeraná.

 5. OO poskytne údaje o používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. OO môže poskytnúť osobné údaje používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom OO v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom činnosti spojenej so Stránkou alebo službami na Stránke.

 6. OO v záujem naplnenia cieľa Stránky pre užívateľa, t.j. projekcie dôchodkových nárokov a posúdenie finančnej situácie užívateľa, zbiera osobné údaje poskytnuté prostredníctvom online výpisov tretích strán. Konkrétne prostredníctvom e-služby Sociálnej poisťovne (výpis z individuálneho účtu poistenca), online rozhrania osobného dôchodkového účtu vedeného u dôchodkovej správcovskej spoločnosti a doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, online rozhrania investičného účtu vedeného u obchodníkov s cennými papiermi a správcovských spoločností a online rozhrania poskytovateľov finančných služieb (poisťovne, banky). Poskytnuté údaje s výnimkou osobných údajov je možné využívať na výskum a vývoj nových funkcionalít Oranžovej obálky v rámci uzatvorenej spolupráce s tretími stranami, ktoré majú výskumnú licenciu. Prevádzkovateľ Oranžovej obálky nesmie poskytnúť osobné údaje žiadnej tretej strane a v rámci výskumu a vývoja Oranžovej obálky môže pracovať výlučne s anonymizovanými údajmi.

 7. Spracované osobné údaje sú chránené šifrovaním na strane OO.

 8. Používateľ je oprávnený na základe písomnej žiadosti požadovať od OO vo všeobecne zrozumiteľnej forme najmä:

  1. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme,

  2. odpis jej osobných údajov,

  3. presné informácie o zdroji, z ktorého získal OO osobné údaje na spracúvanie.

 9. Používateľ je oprávnený na základe písomnej žiadosti požadovať opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona ako aj vykonávať iné svoje práva v zmysle ustanovenia § 28 zákona. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie OO okamžite zrušiť používateľovi registráciu.

 10. Používateľ má právo na Stránke vymazať svoje osobné údaje, čím prejavuje svoje právo podľa §23 zákona. OO v takomto prípade okamžite vymaže všetky osobné údaje používateľa a zruší registráciu.

 11. OO je oprávnený od používateľa v rozsahu splnenia zákonom požadovanom rozsahu žiadať opravu a doplnenie nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov o používateľovi. Túto žiadosť OO adresuje používateľovi elektronicky prostredníctvom elektronickej adresy poskytnutej používateľom počas registrácie.

 12. Posledná zmena podmienok ochrany osobných údajov nadobúda platnosť dňa 1. 1. 2020.