Podmienky asociovaného členstva v občianskom združení Oranžová obálka a podmienky používania webového portálu OranzovaObalka.sk


Prevádzkovateľom webového portálu na doméne oranzovaobalka.sk a súvisiacich webových portálov je Oranžová obálka, občianske združenie, so sídlom: Závada 71, 99121 Závada, Slovenská republika, IČO 52446841, registrovaná Ministerstvom vnútra SR pod číslom: VVS/1-900/90-56703

Adresa elektronickej pošty: .

Podmienky členstva v Oranžovej obálke

 1. Používanie portálu Oranžová obálka na webovom sídle www.oranozovaobalka.sk je dostupné registrovaným členom občianskeho združenia Oranžová obálka.

 2. Občianske združenie s názvom Oranžová obálka (ďalej len „OO“) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov dobrovoľným združením fyzických a právnických osôb.

 3. OO je neziskové, nestranícke, dobrovoľné záujmové združenie fyzických a právnických osôb pôsobiace v oblasti finančnej gramotnosti, vzdelávania a podpory profesionality členov v oblasti dôchodkových, sporivých a investičných schém, finančných produktov, finančných trhov, riadenia osobných financií a wealth managementu.

 4. OO je samostatnou právnickou osobou, ktorá môže vo svojom mene nadobudnúť práva a povinnosti. Pôsobnosť OO je vymedzená Stanovami. Prekročenie pôsobnosti vymedzenej stanovami nie je možné.

 5. Cieľom OO je realizácia výskumu a vývoja, podpora a rozvíjanie vedecko-výskumných a vzdelávacích aktivít na celoštátnej i medzinárodnej úrovni v oblasti finančnej gramotnosti, dôchodkového zabezpečenia, sporenia, investovania, riadenia osobných financií, wealth manažmentu, správy aktív a obchodovania na svetových finančných trhoch. OO bude uskutočňovať výskumné, vývojové, publikačné, vzdelávacie a konzultačné činnosti s cieľom podporovať vedecko-výskumné aktivity a rozvoj vzdelanosti v danej oblasti a vyvíjať činnosti smerujúce k zvýšeniu odbornosti a vzdelanostnej úrovne členov v predmetnej oblasti. Poslaním OO je poskytovať odborné, technické, právne, materiálne a iné zázemie na rozvoj a podporu svojich členov a širokej verejnosti pri zvyšovaní ich finančnej gramotnosti, teoretickej ako aj praktickej profesionality, odbornosti a erudície v oblasti tvorby stratégií, operatívnych krokov a rozhodnutí pri dôchodkovom zabezpečení, sporení, investovaní, riadení osobných financií, wealth manažmente, správy aktív a obchodovaní na svetových finančných trhoch.

 6. Spoločným záujmom členov OO je najmä:

  • spolupráca na vývoji a prevádzke portálu „oranzovaobalka.sk“,

  • budovanie špecializovaného odborného knižničného fondu zameraného na oblasť sporenia, obchodovania a investovania na svetových finančných trhoch,

  • aktívna participácia na zvyšovaní finančnej gramotnosti obyvateľstva,

  • aktívna participácia na zvyšovaní povedomia obyvateľstva v oblasti sporenia, investovania a obchodovania na svetových finančných trhoch a s tým spojených možností, výhod a rizík,

  • organizovanie prednášok, seminárov, konferencií a ďalších odborných podujatí súvisiacich s cieľmi organizácie, ktoré budú dostupné členom a širokej verejnosti,

  • organizovanie spoločenských podujatí za účasti partnerov na podporu hlavného cieľa,

  • konzultácie pre fyzické a právnické osoby v oblasti riadenia osobných financií, stavby a prevádzky sporiacich a investičných schém, obchodných systémov a wealth manažmentu,

  • cezhraničná spolupráca s organizáciami s podobnou činnosťou,

  • realizácia vedecko-výskumných a aplikačných projektov v spolupráci s akademickým, verejným, súkromným a finančným sektorom zameraných na podporu vzdelávania širšej verejnosti v cielenej oblasti,

  • zameranie sa na užitočné využitie voľného času mladých, najmä študentov,

  • podpora tvorby a vydávania vedeckých a odborných publikácií, edukačných videí, analýz a iných materiálov so zameraním na oblasť záujmu OO,

  • realizácia projektov základného a aplikovaného výskumu a vývoja na základe osvedčenia o spôsobilosti vykonávať činnosti v oblasti výskumu a vývoja.

 7. Používatelia prejavením vôle registrovať sa na stránkach OO prejavujú svoj súhlas s členstvom v OO ako asociovaný člen. Asociované členstvo v OO vzniká na základe prejavu vôle uchádzača o asociované členstvo alebo služby poskytované asociovaným členom OO, vyplnenia prihlášky alebo registračného formulára a zaplatenia ročného členského príspevku asociovaného člena OO.

 8. Registrácia za asociovaného člena OO sa realizuje prostredníctvom registračného formulára a zaplatenia ročného členského príspevku asociovaného člena OO. Asociované členstvo vzniká až uhradením členského príspevku asociovaného člena na obdobie jedného roka. Asociované členstvo v OO zaniká automaticky po jednom roku. Asociované členstvo sa po uhradení členského na nasledujúci rok automaticky predlžuje o ďalšie obdobie jedného roka. Registrovaný Používateľ a zároveň asociovaný člen OO má právo na využívanie služieb poskytovaných OO a právo poskytovať návrhy na zlepšenie fungovania Služby OO.

 9. O zrušenie asociovaného členstva v OO a zrušenie osobného profilu spolu s nenávratným výmazom všetkých dát včítane osobných údajov uvedených v profile Používateľa môže Používateľ požiadať prostredníctvom žiadosti podanej emailom z registračnej emailovej adresy smerovanej prevádzkovateľovi OO () alebo prostredníctvom využitia nástroja „Vymazať osobné údaje“ v sekcii „Nástenka“ na stránke OO. Používateľ berie na vedomie, že vymazaním osobných údajov sa vymažú všetky osobné údaje uvedené pri registrácii a následne v osobnom profile alebo ktoré uviedol v priebehu používania služieb na Stránke a to na účel on-line sledovania svojich úspor, individuálneho portfólia, rozšírených možností tvorby grafov, personalizácie Stránky OO, prijímanie špecializovaných informácii, odhadu dôchodkových nárokov a zaplatených prostriedkov verejným i súkromným organizáciám na účely dôchodkového zabezpečenia a využitia ďalších nástrojov.

 10. Po vymazaní osobných údajov sa okamžite a nenávratne vymažú všetky osobné údaje používateľa a zruší sa registrácia.

Podmienky používania portálu Oranžová obálka

 1. Webový portál oranzovaobalka.sk označuje doménu druhej úrovne ako aj od nej odvodené domény tretej prípadne vyššej úrovne (ďalej aj ako „Stránka“). Stránka obsahuje fakty, analýzy, názory a odporúčania jednotlivcov, OO ako aj iných organizácií, ktoré môžu byť zaujímavé pre návštevníkov Stránky. OO nezodpovedá za presnosť, aktuálnosť či úplnosť informácií zverejnených na Stránke. Všetky informácie zverejnené na Stránke sa vzťahujú k okamihu ich prvého zverejnenia a OO nezodpovedá za ich pravidelnú aktualizáciu ani za úplnosť a správnosť údajov. OO ani tretie strany, ktoré so súhlasom OO zverejňujú informácie na Stránke, neposkytujú daňové, finančné či investičné poradenstvo a nenabádajú ku kúpe určitého finančného produktu, finančného nástroja alebo uskutočneniu inej investície alebo finančnej transakcie a nezodpovedajú za výsledok finančnej transakcie, investície alebo iného rozhodnutia prijatého na základe informácií zverejnených na Stránke. Údaje o jednotlivých finančných produktoch sú čerpané z verejne dostupných údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (www.nbs.sk) a iných poskytovateľov finančných informácií. OO poskytuje údaje a informácie zverejnené na Stránke z vytvorenej vlastnej databázy, ktorá je chránená autorským zákonom.

 2. Používanie Stránky a jej jednotlivých funkcií sa spravuje týmito podmienkami (ďalej aj ako „Podmienky“)

 3. Registrácia na Stránke je dobrovoľná. Používateľ si pri registrácii alebo pri prihlásení na Stránku pomocou prepojenia s webovými stránkami tretích strán vytvára osobný profil na Stránke. Registráciou alebo prvým prihlásením na Stránku používateľ vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami. Pre návštevníkov Stránky, ktorí nemajú na Stránke vytvorený osobný profil, platia tieto Podmienky v primeranom rozsahu.

 4. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, OO je oprávnený registráciu používateľa zrušiť alebo poskytovanie služieb dočasne obmedziť, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.

 5. Prihlásenie na Stráne je možné aj bez registrácie, a to na základe registrácie na webových stránkach tretích strán, ktoré umožňujú prepojenie so Stránkou. Spojenie alebo prepojenie s web stránkou tretej strany je používateľovi sprístupnené iba v prípade, že sa používateľ na tejto webovej stránke prihlásil k prepojeniu so službou na Stránke. OO nevykonáva správu ani kontrolu web stránok tretích strán ani nezodpovedá za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na web stránkach tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených web stránok. Používateľ, ktorý sa zaregistroval na prepojených web stránkach, vykonáva registráciu na týchto web stránkach dobrovoľne a zodpovedá za to, že sa pred samostatnou registráciou zoznámil so zásadami používania a ochrany osobných údajov na príslušnej stránke.

 6. Stránka môže využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Stránky. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.

 7. Správca OO je oprávnený najmä kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu, prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne a kedykoľvek vykonať technickú odstávku Stránky a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.

 8. Používatelia sú oprávnení na Stránke zverejňovať svoje názory a iné informácie, pričom OO na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. OO nezodpovedá za prenášané informácie Stránke. Príspevky používateľov do diskusií a v rámci iných služieb a iné informácie a obsah zverejňovaný používateľmi vyjadrujú názory používateľov a OO nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi. OO si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a zverejňovať obsah na Stránke, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.

 9. Používatelia Stránky nie sú oprávnení vykonávať na Stránke nasledovné aktivity:

  1. poskytovať osobné údaje používateľa tretím stranám pre potreby neoprávneného užívania služieb poskytnutých používateľovi na základe jeho osobnej registrácie, kopírovania, rozmnožovania, sprístupňovania alebo iným spôsobom rozširovania údajov, dát a informácií poskytnutých v rámci služieb Stránky výhradne používateľovi na základe jeho osobného jedinečného prístupu,

  2. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou ako aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom,

  3. používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám,

  4. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej osobe,

  5. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine,

  6. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním,

  7. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok,

  8. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav,

  9. otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo právnickej osoby,

  10. otvorene alebo skrytou formou poskytovať individuálne finančné odporúčania alebo služby, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi,

  11. opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty ako aj iné vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb,

  12. zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ k tomu uvedená osoba neudelila súhlas.

 10. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Stránke a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.

 11. Používateľ môže kedykoľvek požiadať OO o zrušenie jeho registrácie a po overení totožnosti žiadateľa OO jeho žiadosti vyhovie.

 12. OO je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Stránke. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach. OO si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok. Zmena podmienok bude zverejnená na Stránke najneskôr v deň jej účinnosti.

 13. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok a prehlasuje, že využívaním služieb Stránky tak robí. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie osobného profilu a o zrušenie členstva v OO. postupom podľa bodu 11. týchto Podmienok.

 14. Informácie, údaje, spôsob ich zobrazenia a vykreslenia na Stránke sú predmetom duševného vlastníctva majiteľa Stránky prevádzkovanej OO na základe udelenej licencie a sú chránené autorským právom podľa osobitného predpisu. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti mimo Stránky, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu OO zakázané a môže viesť k porušeniu autorského zákona s právnymi dôsledkami. OO si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos údajov, článkov a iných informácií uverejnených na Stránke v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.

Posledná zmena podmienok nadobúda platnosť dňa 1. 1. 2021.