Oranžová obálka – o výskume a výskumnom tíme


Daniela Danková
Daniela Danková
Manažér projektu „Oranžová obálka“

Je zodpovedná za strategické riadenie tímu a smerovanie „Oranžovej obálky“ vo vývojovej aj aplikačnej rovine. Je spoluautorkou demografického modulu mikrosimulačného modelu „Oranžovej obálky“. Vo výskume sa zoberá demografickými aspektami dôchodkovej a sociálnej politiky so zameraním na kvantifikáciu dopadov politík na jednotlivca. Realizovala viacero behaviorálnych výskumov v oblasti finančného rozhodovania. Bola členkou poroty finále Ekonomickej olympiády.

Ivan Králik
Ivan Králik
Vedúci vývoja a technológií „Oranžová obálka“

Je spoluautorom mikrosimulačného modelu Oranžovej obálky a zodpovedá za technologickú stránku portálu. Pôsobí ako výskumný pracovník na Univerzite Mateja Bela. Bol členom množstva výskumných a vývojových tímov zameraných na riadenie osobných financií a investičných stratégií. Má hlboké znalosti z informačných technológií a programovania v prepojení na finančné technológie.

Ján Šebo
Ján Šebo
Vedúci výskumného tímu „Oranžová obálka“

Je spoluautorom mikrosimulačného modelu Oranžovej obálky. Pôsobí na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je členom expertnej skupiny FSUG v Európskej komisii so zameraním na dôchodkové a dlhodobé sporiace produkty. Viedol viacero domácich aj zahraničných výskumných tímov v oblasti dôchodkovej politiky, wealth managementu a tvorby investičných stratégií. Je doživotným členom American Association of Individual Investors. Publikoval množstvo výskumných štúdií a článkov v oblasti penzijnej ekonómie a financií.

Igor Melicherčík
Igor Melicherčík
Externý konzultant výskumu

Stál pri zrode a vývoji mikrosimulačného modelu dôchodkového systému ako člen výskumného tímu. Pôsobí ako docent na Katedre aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Je autorom množstva vysoko cenených výskumných štúdií a článkov na tému dôchodkového systému, penzijnej ekonómie a financií.

Pavel Škriniar
Pavel Škriniar
Garant sekcie „Úvery“

Špecialista na úverové a investičné finančné produkty. Slovenský trh finančných produktov analyzuje od roku 2000. Pôsobí na Fakulte podnikového manažmentu na Ekonomickej univerzite v Bratislave v predmetoch Finančné poradenstvo, Finančná analýza podniku a Podnikové financie. Je autorom množstva výskumných štúdií a článkov na tému investovania, úverových produktov a riadenia osobných financií.

Slavomír Molnár
Slavomír Molnár
Garant sekcie „Poistenie“

Už vyše 10 rokov pôsobí ako finančný sprostredkovateľ. Od roku 2013 sa venuje analýze a porovnávaniu produktov životného poistenia. Je tvorcom prvého porovnávača rizikového životného poistenia na Slovensku a spoluautorom kalkulačky na automatizovaný výpočet poplatkov v investičnom životnom poistení. Ako konzultant pomáhal viacerým poisťovniam pri vývoji a aktualizácii ich poistných produktov.

Vedecké monografie a výskumné štúdie

 • Paneurópske osobné dôchodkové produkty.
  Šebo J., Danková D., Králik I. 2021. Výskumná štúdia vypracovaná pre ECR Group. Dostupné na: https://eugenjurzyca.sk/wp-content/uploads/2021/12/Pan-europske-dochodkovej-produkty_studia_FINAL.pdf.
 • Pan-European Personal Pension Product - Some technical considerations on cost, projections and pension benefit statement.
  Šebo J., Danková D., Králik I. 2020. BETTER FINANCE PEPP Technical Working Paper 1/2020. Dostupné na: https://betterfinance.eu/PEPP-TWP-1-2020/.
 • Dôchodková politika. Redistribučné a fiškálne súvislosti formovania alternatív.
  Šebo J., Králik I., Danková D. 2019. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied. 290 s. ISBN 978-80-7144-302-5.
 • Aktívna správa úspor v systéme starobného dôchodkového sporenia - obálka
  Aktívna správa úspor v systéme starobného dôchodkového sporenia
  Šebo J., Melicherčík I., Mešťan M., Králik I. 2017. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 208 s. ISBN 978-80-8168-692-4.
 • Výkaz dôchodkových dávok. Možnosti zlepšenie informačných povinností subjektov dôchodkového zabezpečenia.
  Výskumná štúdia. Kolektív autorov. 2017.

Ostatné publikácie

 • The Real Return Long-Term Pension Savings Report | 2022 Edition. BETTER FINANCE, Brussels. Dostupné na: https://betterfinance.eu/publication/the-real-return-long-term-pension-savings-report-2022-edition/
 • What is the cost of pension reform reversal in Slovakia and could the NDC scheme solve the fiscal imbalance of payg scheme? J. Šebo, D.Danková, I. Králik, 2021. In Pensions today : economic, managerial, and social issues. S. 116-132. - Łódź : Lodz University of Technology Press
 • Projecting a life-cycle income - a simulation model for the Slovak pension benefit statement. J. Šebo, D. Danková, I. Králik. 2020. In Olsztyn Economic Journal. Roč. 15, č. 4
 • Integrovaný výkaz dôchodkových dávok. D. Danková, I. Králik, J. Šebo. 2020. In Ekonomika - Management - Inovace = Economics - Management - Innovation : vědecko-odborný časopis Moravské vysoké školy Olomouc. - Olomouc : Moravská vysoká škola Olomouc, 2020. - ISSN 1804-1299. - Roč. 12, č. 1
 • In search of the optimal saving strategy for pan-European pension products. J. Šebo, D. Danková, I. Králik.2020. In Financial Assets and Investing. - Brno : Masarykova univerzita v Brně. ISSN 1804-5081. - Vol. 11, no. 2.
 • Dôchodkový systém SR v generačných podúčtoch = Generational subaccounts of Slovak pension system. D. Danková, I. Králik, J. Šebo. 2020. In Scientific papers of the University of Pardubice : Faculty of economics and administration. series D. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2020. - ISSN 1211-555X. - Vol. 28, no. 2
 • Pension savings: the real return. Sibille Allgayer et al. - 2017 edition. - Brussels : The European federation of investors and financial services users, 2017. - 517 s. – Dostupné na: http://betterfinance.eu/fileadmin/user_upload/documents/Research_Reports/en/Pension_Report_2017_-_Full_Report_-_Online_Version.pdf
 • Political risk and pension funds performance - the case of Slovakia. J. Šebo, T. Virdzek. In Old-Age Crisis and Pension Reform. Where do we stand? / rec. Henryk Januszek. - 1. vyd. - Poznan : Publishing House of Poznan Univesity of Technology, 2013. - ISBN 978-83-7775-254-8.
 • Fiškálne dopady reverznej dôchodkovej politiky a stropovania dôchodkového veku - príklad Slovenska. J. Šebo, I. Králik, D. Danková. 2019. In Logos Polytechnikos. Roč. 10, č. 3
 • Uplatnenie automatického vyrovnávacieho mechanizmu v priebežnom pilieri dôchodkového systému v Slovenskej republike. J. Šebo, T. Virdzek. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV a Prognostický ústav SAV. 2012. - ISSN 0013-3035.
 • Výkaz dôchodkových dávok a chápanie finančných informácií – behaviorálny experiment. D. Danková, J. Šebo. 2019. In: Logos Polytechnicos. 4/2019.
 • Regulačné zásahy do kapitalizačného piliera penzijného systému v prostredí oligopolu. J. Šebo, T. Virdzek. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XV. ročník mezinárodní odborné konference, Praha, 16. - 17. 4. 2010. - 1. vyd. - Praha : Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví, 2010. - ISBN 978-80-245-1644-8.
 • Akému veľkému trhovému riziku čelíme v 2. pilieri na Slovensku? J. Šebo, M. Mešťan, I. Králik. In Nové trendy 2016 : sborník příspěvků, 11. ročník medzinárodní vědecké konference, Znojmo, 24. - 25. 11. 2016 - 1. vyd. - Znojmo : Soukromá vysoká škola ekonomická, 2016. - ISBN 978-80-87314-85-2.
 • Application of the lifecycle theory in Slovak pension system. M. Balco et al. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = Journal of economics. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV. 2018. - ISSN 0013-3035.
 • Fee policy analysis of private pension schemes of selected countries. N. Mešarová, J. Šebo, M. Balco. In Central European Conference in Finance and Economics (CEFE2015) 1. vyd. - Košice : Technical University of Košice, 2015. - ISBN 978-80-553-2467-8.
 • Redistribučné dopady zmien dôchodkového veku v podmienkach SR. J. Šebo, D. Danková. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum. 2018. - ISSN 1336-8818.
 • Redistribučné dôsledky zavedenia nefinančne príspevkovo definovanej schémy a korekčného faktora v PAYG schéme v SR. J. Šebo, D. Danková, I. Králik. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave / Ekonomická univerzita v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2019. - ISSN 0323-262X.
 • Dismantling the myths about the pension funds performance from the savers perspective. J. Šebo, T. Virdzek. In Pension Reforms - Comparison and Evaluation / rec. Henryk Januszek. - Poznan : Publishing House of Poznan Univesity of Technology, 2013. - ISBN 978-83-7775-280-7.
 • How are 1bis pension pillar funds performing? : a cross-country analysis. M. Mešťan, J. Šebo, I. Králik. In European financial systems 2017 : proceedings of the 14th international scientific conference, June 26-27, 2017, Brno. part 2. - 1. vyd. - Brno : Masaryk University, 2017. - ISBN 978-80-210-8610-4.

Ako vzniká Oranžová obálka

21.11.2016

Konferencia „Dobrý dôchodkový systém“

29.11.2016

Konferencia „Budovanie IV. piliera“

február 2017

Finalizácia monografie "Aktívna správa úspor"

február 2017

Implementácia sporivých stratégií do modelu "SAM"

február 2017

Paneurópsky penzijný produkt - prednáška na konferencii "Kolektívne investovanie na Slovensku 2017"

február 2018

Cestovná mapa zavádzania "Oranžovej obálky" - výskumná štúdia

marec 2018

Prvý návrh a experiment výkazu dôchodkových dávok (Pension Benefit Statement)

jún 2018

Prezentácia tvorby výkazu dôchodkových dávok na MPSVaR SR

jún 2018

Prezentácia "Oranžovej obálky" na Klube ekonomických analytikov

júl 2018

Prezentácia "EU-wide PBS" Brusel, Belgicko

júl 2018

Prezentácia projektu "Oranžovej obálky" na MF SR

august 2018

Prvá verzia "real-time" mikrosimulačného modelu ožíva

9.9.2018

Zrútenie servera (ak ste sa dočítali až sem, vidíte, že nie všetko sa nám darí... ;) ) - potrebujeme výkonnejšie "železo"

november 2018

Prvé výsledky projekcií dôchodkov naprieč celým dôchodkovým systémom - Pišta Honeľník mal pravdu :-)

november 2018

Tvorba fokusových skupín na testovanie "Oranžovej obálky"

január 2019

Prvý prototyp "Oranžovej obálky" (Tvoja osobná asistentka finančnou samovraždou ožíva)

jún 2019

Výsledky behaviorálneho experimentu a testov zapracované do Oranžovej obálky

august 2019

Vytvorenie zamestnávateľského rozhrania Oranžovej obálky

október 2019

Prvý zamestnávateľ implementuje Oranžovú obálku pre svojich zamestnancov

január 2020

Oranžová obálka predstavená verejnosti v správach RTVS - Ideme s kožou na trh :-)

február 2020

Zapracovanie dôchodkového stropu a minimálneho dôchodku do projekcií I. piliera

marec 2020

Galavečer a prestavenie strategického partnera Oranžovej obálky

apríl 2020

Sekcia "INVESTÍCIE" spustená

apríl 2020

Sekcia "Analyzuj a porovnávaj" spustená - Aby sme vedeli porovnať kvalitu finančných nástrojov :-)

máj - jún 2020

Pracujeme na novej sekcii "ÚVERY"

október 2021

Bankové vklady a sporenie

november 2021

Nehnuteľnosti

máj - august 2023

"STRATÉGIE" vo vývoji - Aby sme vedeli riadiť investície v čase :-)